Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

                                                                                                                                            „Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni,
ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.”
/Szabó Magda/
ÓVODAKÉPÜNK
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és esztétikus tárgyi környezete biztosítja a gyermekek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
Óvodánk miközben teljesíti funkcióit, gyermekeinkben megteremtjük a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételeit.

GYERMEKKÉPÜNK
Olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag, településéhez, hagyományihoz kötődő környezetében jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, egészséges, a másságot elfogadó, együttműködő, ismereteit alkalmazni tudó.

ÓVODÁNK CÉLJAI
A családi nevelést kiegészítve, a különböző szociális háttérrel, és eltérő fejlettséggel rendelkező gyermekek élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése.
A magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiségfejlődés biztosítása, elősegítése: alapkészségek, kulcskompetenciák, ismeret, attitűd, képességfejlesztés.
A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása.
A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása, tehetséggondozás.
A katolikus szemléletmód érvényesítése a tanulási, ismeretszerzési folyamatokban.
A nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismertetése.
Különleges gondozást, sajátos ellátást igénylő gyermekek speciális fejlesztése.
Esélyegyenlőség biztosítása, pedagógiai módszereinken keresztül.
Környezettudatos magatartás kialakítása, a helyes szokások és szabályok megtanításával.

ALAPELVEINK
Óvodánkban a gyermekek személyiségét tisztelet, megbecsülés, elfogadás, szeretet és bizalom övezze.
A nevelés segítse, erősítse a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeik, készségeik kibontakoztatását, a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésüket.
A gyermekek személyiségének fejlesztésében, képességeik kibontakoztatásában együttműködünk a szülőkkel.
A gyermekközösség kialakítása során a szülők közösségével együttműködve végezzük nevelőmunkánkat.
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy olyan rugalmas rendszerben fejlődhessen, amely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni képességeihez, sajátos fejlődési üteméhez. Mindezekre építve jutunk el a műveltségtartalmak megalapozásához.
A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű, joga, hogy megfelelő, elfogadó, fejlesztőhatású környezetben éljen, fejlődjön. Olyan környezetet alakítunk ki, melyben a gyermekek őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a gyengébbekhez közeledés és a segítőkészség legyen természetes számukra.
Az óvodáinkban a nevelési feladatok megvalósítása során kiemelt figyelem irányul mindazon kompetenciák fejlesztésére, amelyek az iskolakészültség elérése szempontjából nélkülözhetetlenek.
A nevelés során alkalmazott pedagógiai intézkedéseinknek a gyermeki személyiséghez igazodnak, gondoskodunk a szükségletek kielégítéséről.
Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az ember számára megfelelő erkölcsi nevelés szükséges, amelyre azután ráépülhet a hit.
A családokkal való kapcsolattartás folyamán óvodánk remélhetőleg egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálására.
Intézményünk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT
Azoknak a családoknak szeretnénk szolgáltatást nyújtani, akik gyermekeiket szívesen íratják:
minőségileg garantált, sokszínű helyi nevelési programmal rendelkező, tevékeny, alkotó óvodai életet biztosító óvodába:
Ahol:
A szülők, munkatársak együttműködő partnerkapcsolatának eredménye a boldog, érzelemgazdag, egészséges, óvodába szívesen járó gyermek
Tiszta, esztétikus a környezet.
A bátorító nevelési elvek alapján derűs, szeretetteljes a légkör.
A tágas, gondozott óvodaudvar a gyermekek edzését, mozgásfejlődését lehetővé teszi.
Érték a gyermekek esztétikus tevékenysége, alkotókészségének fejlesztése, a másság tisztelete, az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás, kultúránk, anyanyelvünk ápolása.
A sajátos nevelési igényű, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális gondozásban részesülnek.
Az óvodapedagógusok sokoldalú továbbképzése megoldott.
A felszereltség javítása, bővítése folyamatos.

Mi a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Óvoda dolgozói elkötelezettek vagyunk a minőségi óvodai nevelő-fejlesztőmunka és a partnerközpontú működés iránt.
Törekszünk korszerű, jól felszerelt óvodánkban speciálisan képzett, elégedett munkatársakkal, együttműködő szülők és partnerek segítségével egészséges, vidám, életkornak megfelelő képességekkel és készségekkel rendelkező gyermekeket nevelni.
Ennek érdekében folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük és mérjük a helyi nevelési programban megfogalmazottak végrehajtását, és törekszünk az óvoda működésének folyamatos fejlesztésére.
Fontosnak tartjuk, hogy minden dolgozónk a „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek” mottó szellemiségét közvetítse a gyermekek felé.
 
Rólunk